AVG Privacyverklaring NeXio v.o.f.

NeXio v.o.f., gevestigd aan: Verlengde Hereweg 101 – 9721 AH  Groningen,

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.nexio.nl 
Verlengde Hereweg 101
9721 AH  Groningen 
+31502011110

Herman van Gelder is de Functionaris Gegevensbescherming van NeXio v.o.f. Hij is o.a.te bereiken via hvg@nexio.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
NeXio v.o.f. verwerkt geen persoonsgegevens die zijn binnengekomen via onze website, omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geen social media plugins. 


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@nexio.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
NeXio v.o.f. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling.
– Het kunnen doen van automatische incasso’s bij klanten die lid zijn van ons CTH programma.
– Verzenden van onze nieuwsbrieven, waarvan sommige commercieel.
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
– Om goederen en diensten bij u af te leveren.
– NeXio v.o.f. verwerkt ook persoonsgegevens wanneer wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 


Geautomatiseerde besluitvorming
NeXio v.o.f. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van NeXio v.o.f.) tussen zit.
NeXio v.o.f. gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

– Microsoft Acces. 

Acces is een dBase programma van Microsoft dat de ingevulde gegevens logisch sorteert, indeelt en relateert. Zoals het combineren van klanten en aangeschafte artikelen, of voor klanten verrichte herstelwerkzaamheden en/of buitendienstbezoeken. 
Deze logische indeling heeft geen bezwaarlijke gevolgen voor uw privacy, anders dan het inzichtelijk maken van de voor een klant uitgebrachte offertes, door een klant aangeschafte artikelen, of voor een klant uitgevoerde herstelwerkzaamheden.


Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens
NeXio v.o.f. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 
Wij hanteren voor alle volgende (categorieën van) persoonsgegevens:

Personalia 
Adres                                          
Facturen
Aangeschafte artikelen
Uitgevoerde Reparaties
Bezoekdata technici bij u thuis / op de werkplek
Uitgebrachte offertes

de volgende bewaartermijn:

Tot de datum die u zelf aangeeft te willen worden verwijderd uit het NeXio klantenbestand. Zouden wij de termijn bekorten, zou het gevolg daarvan zijn dat uw klantenhistorie bij NeXio niet meer accuraat is. Bovendien zou u elke keer opnieuw uw volledige persoonsgegevens moeten opgeven bij elke volgende transactie.


Delen van persoonsgegevens met derden
NeXio v.o.f. heeft uw gegevens nooit aan derden verkocht en zal uw gegevens nooit aan derden verkopen.
NeXio v.o.f. verstrekt uw gegevens nooit aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
NeXio v.o.f. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door NeXio v.o.f. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@nexio.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

NeXio v.o.f. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
NeXio v.o.f. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@nexio.nl.

Groningen, 18 mei 2018 – Herman van Gelder

Schuiven naar boven